วิสัยทัศน์

พันธกิจ
๑. ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์
๒. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
๓. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้ความเป็นธรรมและเสมอภาค
๔. จัดระเบียบสังคม ให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย โดยมุ่งเน้นให้สังคมปลอดจากอบายมุข ยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย โดยมุ่งหวังให้สังคมอยู่ได้อย่างสงบสุข
๕. อำนวยและควบคุมการจราจร เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถ ใช้ถนน รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
๖. อำนวยความยุติธรรมในทางอาญา โดยยึดหลักนิติธรรมและเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
๗. รักษาความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยในราชอาณาจักร ต่อต้านการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรมทุกรูปแบบ รวมถึงการก่อให้เกิดความวุ่นวายในสังคมในรูปแบบต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย
๘. ปฏิบัติงานทุกอย่างให้เป็นไปตามพันธะสัญญาที่ทางสถานีตำรวจให้ไว้กับประชาชน และข้าราชการตำรวจด้วยกันเอง