การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐาน
การประชาสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหาร แผนการดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ
การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต
ระบบการรักษาทรัพย์สินทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต