พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มอบนโยบายเพื่อการดำเนินงานและการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ มีมาตรฐานสากล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จึงได้มอบแนวทางการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้