วันที่ 22 มี.ค.2567 เวลา 13.30 น. พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ได้เชิญประชุมหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่
ตามคำสั่ง สน.โคกคราม ที่ 300/2566 ลง 22 ธ.ค.2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ สน.โคกคราม เพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินการตามโครงการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)