พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ผกก.สน.โคกคราม มอบนโยบายและประกาศเจตนารมร์ ให้ข้าราชการตำรวจ สน.โคกคราม ให้ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ทุกนายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในขณะ ก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนการถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 กรอบและประเด็นการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานีตำรวจ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ 2567 แบ่งเป็น 3 ประเด็น ดังนี้
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity & Transparency Assessment : IIT)
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity & Transparency Assessment: EIT)
แบบตรวจกการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity & Transparency Assessment: OIT)