วันที่ 7 ก.พ.2567 เวลา 10.00 น.
พ.ต.อ.ประภาส แก้วฉีด ผกก.สน.โคกคราม
พ.ต.ต.สมชาย ตันติวรกิจพงศ์ สวป.สน.โคกคราม
ให้การต้อนรับ คณะผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนโรงเรียน วัดนวลจันทร์ ชั้น ประถมศึกษาที่ 4 จำนวน 35 คน โครงการศูนย์การเรียนรู้การปฏิบัติหน้าที่สถานีตำรวจนครบาลโคกคราม งานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน งานสอบสวน งานจราจร และงานอำนวยการ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ให้นักเรียนได้ใกล้ชิดสถานีตำรวจมีความสัมพันใกล้ชิดกัน เป็นแหล่งข้อมูลที่ทำให้ผู้เรียน(นักเรียน)เกิดการการเรียนรู้อย่างมีความสุข เกิดความสนุกสนาน และมีความสนใจที่จะเรียนและปลูกฝังให้รู้จักและทราบการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ ตระหนักถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต